Algemene voorwaarden

We are all different. What you want is different from what I want. And the Universe needs all of us.

~ Desmond Tutu

 

-

Algemene voorwaarden

betreffende het verrichten van diensten door Elenchis

Artikel 1. Onderwerp

1. De opdrachtgever geeft aan Elenchis en Elenchis aanvaardt van de opdrachtgever de opdracht tot doen uitvoeren van de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden.
2. Elenchis verbindt zich de opgedragen werkzaamheden met zorg uit te voeren.
3. Elenchis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omschrijving of de doeltreffendheid van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 2.Veiligheid

1. Elenchis zal zich houden aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van de opdrachtgever op het gebied van veiligheid.

Artikel 3. Geheimhouding en privacy

1. Elenchis verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich anderen die voor haar werken een zelfde geheimhoudingsplicht op te laten leggen.

2. Elenchis respecteert uw privacy en zal persoonlijke gegevens niet verstrekken aan andere derden dan aan eventuele aangesloten trainers en coaches bij wie een traject gevolgd wordt. Uiteraard gaat dit in overleg met u. Elenchis stuurt 4 - 5 keer per jaar een nieuwsbrief met activiteiten waarvoor uw emailadres gebruikt wordt. U kunt te allen tijde uw instellingen over deze dienst wijzigen.

Artikel 4. Door de opdrachtgever beschikbaar te stellen faciliteiten.

1. De opdrachtgever is verplicht informatie en hulpmiddelen nodig voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking te stellen.

Artikel 5. Rechten van industriële of intellectuele eigendom.

1. Indien de door Elenchis verrichte werkzaamheden leiden tot het tot standkomen van programma’s of andere werken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal Elenchis die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan de opdrachtgever overdragen nadat deze alle in verband met de opdracht aan Elenchis verschuldigde bedragen heeft voldaan, doch onverlet het recht van Elenchis haar kennis en ervaring als door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden.

Artikel 6. Prijzen en facturen.

1. Wegens de volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden zal de opdrachtgever aan Elenchis verschuldigd zijn vergoedingen voor ieder aan die werkzaamheden besteed uur volgens de navolgende bepalingen.
2. De werkzaamheden zullen worden doorberekend tegen (1) hetzij een vastgestelde totaalprijs, (2) hetzij een dagdeeltarief (= ochtend, middag, avond) of (3) een uurtarief. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkostenvergoeding en BTW.
3. Daar waar in de overeenkomst sprake is van variabele kosten, zullen die op basis van nacalculatie achteraf in rekening worden gebracht.
4. Indien de uitvoering van de overeenkomst reizen noodzakelijk maakt, zal een vaste reiskostenvergoeding in rekening gebracht worden. Indien de reistijd meer dan twee uur bedraagt, zullen de uren boven de twee uur reistijd aan de opdrachtgever worden doorberekend.
5. Eventuele tariefsverhogingen zullen van toepassing worden met ingang van de eerste dag van de maand waarop ten minste twee maanden zijn verstreken sedert Elenchis opdrachtgever schriftelijk van de verhoging in kennis heeft gesteld.
6. Elenchis maakt facturen op basis van de afgesproken prijs, het afgesproken aantal dagdelen of aantal uren en zal meerwerk slechts na overleg met de opdrachtgever factureren. In overleg kunnen urenstaten overlegd worden.
7. Alle facturen van Elenchis dienen uiterlijk 14 dagen na verzending voldaan te zijn. Bij overschrijding van die termijn is Elenchis gerechtigd rente naar 1% per maand in rekening te brengen. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Annuleringen.

1. Indien een coach sessie binnen 2 werkdagen geannuleerd wordt, worden de kosten voor de sessie doorbelast aan de opdrachtgever.
2. Indien een training of consultancy opdracht geannuleerd wordt binnen 5 werkdagen voor aanvang, dan worden de kosten van het contract doorbelast aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

1. De aansprakelijkheid van Elenchis is beperkt tot hetgeen in dit artikel 7 is bepaald.
2. Voor tekortkomingen voorvallende binnen een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad) aanvaardt Elenchis de volgende aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor tekortkoming is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaaksbeschadiging en wel tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro (€ 50.000,-) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Deze aansprakelijkheid geldt slechts voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door schuld, te wijten aan Elenchis of aan personen voor wie Elenchis aansprakelijk is.
3. Onder schade wordt uitsluitend verstaan: • de redelijke kosten die de opdrachtgever moet maken om de prestatie van Elenchis aan de overeenkomst te laten beantwoorden, zolang de opdrachtgever de overeenkomst niet heeft ontbonden;
• redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de hierboven bedoelde schade;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of  beperking van de hierboven bedoelde schade.
4. Elenchis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers van een training opgedaan ten tijde van de duur van de training op een locatie in binnen- of buitenland.
5. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).

Artikel 9. Duur en beëindiging.

1. De overeenkomst duurt tot aan de in de overeenkomst genoemde datum, maar kan evenwel per
aangetekende brief met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden indien:
• de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd,
• een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend of
• de andere partij enige bepaling van deze overeenkomst heeft overtreden en die overtreding niet binnen 14 dagen na een
daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
2. De overeenkomst kan voorts door de opdrachtgever, met inachtneming van een termijn van ten minste dertig dagen, worden opgezegd tegen de datum per welke Elenchis conform artikel 6 lid 5 een nieuwe tarievenlijst van toepassing verklaart.

Artikel 10. Gehele overeenkomst.

1. De overeenkomst treedt in de plaats van alle omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling of schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken.
2. Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen bevoegdelijk zijn ondertekend.
3. Op alle verbintenissen tussen Elenchis en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Naar boven